Mijn eenmans-bedrijf, BOAM, verwerkt persoonsgegevens op de manier die ik heb weergegeven in deze privacyverklaring. Ik (Damiët Truijens) ben zelf de functionaris gegevensbescherming van BOAM en ben te bereiken via D.Truijens@boam.eu

Gebruik persoonsgegevens

Ik verwerk uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten, en/of omdat u deze zelf aan mij hebt verstrekt. Ik beschik over de volgende persoonsgegevens:

  • voor- en achternaam
  • e-mailadres

Als u mijn klant bent of we al een langere werkrelatie hebben, beschik ik ook over uw

  • (mobiele) telefoonnummer
  • rekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

BOAM.eu heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Bent u ervan overtuigd dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op. Dan verwijder ik deze informatie.

Doel en grondslag van de gegevensverwerking

BOAM verwerkt gegevens voor:

  • Verzenden van e-mailberichten
  • Bellen of mailen om mijn diensten uit te voeren
  • Afhandelen van betalingen

Hebt u zich aangemeld om t.z.t. op de hoogte gebracht te worden van een publicatie, dan blijft u dat zo lang als u zelf wilt. U kunt zich daarvoor te allen tijde uitschrijven door mij een mail te sturen. D.Truijens@boam.eu

Bewaartermijn

BOAM bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren. De bewaartermijn is in de regel gelijk aan de duur van de relatie met u als opdrachtgever of contactpersoon.

Bovenstaande geldt niet voor de facturen die verzonden zijn tijdens een traject; voor deze facturen geldt een bewaarplicht van zeven jaar voor de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

BOAM verstrekt nadrukkelijk geen persoonsgegevens aan derden. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, en daarnaast om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar uzelf of een andere door u genoemde organisatie te sturen. 

U kunt via D.Truijens@boam.eu een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens. Ook kunt u via deze weg uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen de wijze van verwerking. Om er zeker van te zijn dat u dit verzoek tot inzage heeft gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie ter bescherming van uw privacy uw pasfoto, de machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het burgerservicenummer (BSN) zwart. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Tot slot heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

BOAM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alstublieft contact met me op via D.Truijens@boam.eu. Ik reageer dan zo snel mogelijk, uiterlijk binnen de wettelijke termijn van vier weken.

Contactgegevens

Damiët Truijens

D.Truijens@boam.eu

06 400 234 35